Detektorer

Detektor velges ut fra målet om tidligst og sikrest mulig deteksjon.

Ved valg av detektortype er følgende kriterier viktige:

  • Hva skal detekteres (røyk/varme/flamme/gass)
  • Type brann/brannforløp
  • Miljø/omgivelser
  • Plassering
  • Dekningsområde
  • Graden av uønskede alarmer som kan aksepteres

 

VIKTIGE PUNKTER I NS-3960 (FG)

Reglene som omhandler branndeteksjon er naturlig nok mange og omstendelige. Her er imidlertid noen gyldne regler:

  • Detektorer skal ikke plasseres nærmere vegg enn 0,5 m. (5.5.1)
  • Detektorer skal så sant forholdene tillater det plasseres minst 1 meter fra innblåsning eller avtrekksventiler i klima- eller ventilasjonsanlegg. (5.5.1)
  • Det skal ikke fra noe punkt i det overvåkede arealet være mer enn 30 meter tilgjengelig gangavstand og naturlig avgrensing til nærmeste manuelle melder. (5.4.3)
  • Trapperom skal alltid utstyres med detektorer i øverste tak. Det skal i tillegg være detektorer for minst hver tredje etasje. (5.5.3)

For nærmere detaljer, se Norsk Standard NS 3960:2013: Brannalarmanlegg Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold.


 

AutroGuard® multikriterieprotektorer

AutroGuard® multikriterieprotektor gir deg en ny generasjon teknologi, som forenkler installasjon og igangkjøring og øker brannsikkerheten. den er mer enn en detektor, den er en PROTEKTOR. Den detekterer brann og gir deg beskjed - i én og samme enhet.

Optiske røykdetektorer

Røykdetektoren er standard detektor for de fleste områder. Disse har et optisk kammer med en lyskilde som refl ekteres mot en lysfølsom mottaker. Ved røyktilførsel vil lysrefl eksen øke, og detektoren vil gå i alarm.

Varmedetektorer

Varmedetektorer benyttes i rom der røykdetektorer er uegnede, for eksempel der røyk forekommer normalt. Varmedetektoren reagerer når temperaturføleren i detektoren når en viss temperatur. Detektoren kan enten reagere dersom temperaturen kommer over et visst nivå, eller ved hurtig temperaturstigning over et gitt tidsrom.

Multisensorer

Multisensorer er en kombinasjon av varme- og røykdetektor, og kan benyttes der det er fare for fl ammebranner, som f.eks. kjøkken. Den kan også benyttes som ren varmedetektor ved å koble ut røykdelen i perioder der røyk vil forekomme.